نویسنده = زرین کوب، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. نظام سیاسی ساسانی (325-579 م) و نظریۀ پاتریمونیال- بوروکراتیک ماکس وبر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 99-112

روزبه زرین کوب؛ حمیدرضا پاشا‌زانوس