نویسنده = عادلفر، باقرعلی
تعداد مقالات: 3
1. ازدواج‌های سیاسی: از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان (علت‌ها و پیامدها)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 125-145

10.22108/jhr.2018.105653.1184

برومند سورنی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ باقرعلی عادل فر؛ محسن بهرام نژاد


2. رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 277-292

10.22108/jhr.2017.83592

زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر


3. بانک شاهی کرمانشاه و تأثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-116

باقرعلی عادلفر؛ زهرا نادی