نویسنده = زندیه، حسن
تعداد مقالات: 3
1. بینش و روش در تاریخ نگری و تاریخ نگاری ابوالحسن غفاری کاشانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-108

علی احمد الیاسی؛ حسن زندیه