نویسنده = پاشازانوس، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-60

حمیدرضا پاشازانوس؛ احسان افکنده


2. نظام سیاسی ساسانی (325-579 م) و نظریۀ پاتریمونیال- بوروکراتیک ماکس وبر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 99-112

روزبه زرین کوب؛ حمیدرضا پاشا‌زانوس