نویسنده = شاهمرادی، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-72

اصغر منتظرالقائم؛ سید مسعود شاهمرادی