نویسنده = بختیاری، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54

علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری