نویسنده = حسین طلائی، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای صلح راندیا؛ تهاجم ترایان و جانشینان او به ارمنستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-176

10.22108/jhr.2017.76500

پرویز حسین طلائی؛ محمد ملکی