نویسنده = علی صوفی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در مورد اصلاحات ارضی سیستان در دوره پهلوی اول (1320- 1300ش / 1941-1921 م)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-94

علیرضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ عباس اویسی