نویسنده = امین پور، صالح
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلی‌شاه (1228-1212ق /1814-1798م)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-34

محمدرضا نصیری؛ علیرضا علی صوفی؛ صالح امین پور