نویسنده = سادات بیدگلی، سیدمحمود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تبعید ایلات و عشایر در دورۀ رضاشاه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-104

10.22108/jhr.2020.118920.1799

سیدمحمود سادات بیدگلی