نویسنده = میرزایی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 109-124

علی اصغر میرزایی