نویسنده = آهنگران، امیر
تعداد مقالات: 2
1. بازکاوی نقش انگلستان و کمپانی هند شرقی در جدایی افغانستان از ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 97-118

امیر آهنگران؛ محمد تقی مختاری؛ محمد حسن رازنهان