نویسنده = صادقی گندمانی، مقصودعلی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سلطان ابراهیم میرزا در روند هنر عصر صفوی (۹۶۳ تا 984 ق/۱۵۵۶ تا 1576 م)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-58

10.22108/jhr.2016.20896

میمنت حسن شاهی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی


2. تأثیر پاپ و کشیشان مسیحی برمأموریتهای برادران شرلی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 49-64

مقصودعلی صادقی؛ شهاب شهیدانی