نویسنده = شهیدانی، شهاب
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (1356-1342 ش /1963-1977 م)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 109-128

شهاب شهیدانی؛ سعید حیدری


4. تأثیر پاپ و کشیشان مسیحی برمأموریتهای برادران شرلی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 49-64

مقصودعلی صادقی؛ شهاب شهیدانی