نویسنده = حاجیان پور، حمید
تعداد مقالات: 4
1. انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-88

انسیه حسینی شریف؛ حمید حاجیان پور


3. بررسی دوره اول حیات حزب دموکرات فارس ( 1329-1333ه.ق/1911-1915م)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16

حمید حاجیان پور؛ رحیمه منفرد


4. شورش محمدخان بلوچ در سالهای 1142 هـ. ق تا 1146 هـ. ق: علل و پیامدها

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-46

حمید حاجیان پور؛ علی کامرانی مقدم