نویسنده = رنجبر، محمد علی
تعداد مقالات: 6
2. واکاوی اندیشه سیاسی – مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی (910-820ق.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

10.22108/jhr.2017.22084

علی امینی زاده؛ محمد علی رنجبر


3. انجمن ملی اصفهان و فداییان مجلس در مشروﻃﮥ اول (1324تا1326ق/1906تا1908م)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 189-205

10.22108/jhr.2017.21790

محمدعلی رنجبر؛ نوراله عبداللهی


4. تعامل دین ودولت در دوره شاه صفی؛ مطالعه موردی علی نقی کمره ای (1060-953 ق.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2016.20899

انسیه سادات حسینی شریف؛ محمد علی رنجبر


5. مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول (907-930ﻫ.ق)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 107-136

محمدعلی رنجبر؛ محمدتقی مشکوریان