نویسنده = عقیلی، سید احمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 25-44

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی