نویسنده = دهقان نژاد، مرتضی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


3. بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در عصر پهلوی دوم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-26

مرتضی دهقان نژاد؛ امیر آغایلی


5. مسأله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره‌ قاجار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-56

مرتضی دهقان نژاد؛ ایرج ورفی نژاد


6. تبیین و مقایسة کارکرد نخبگان سیاسی و ایلی کُرد در دوره‌های صفویه و قاجار 1344 -907 ق/ 1925 – 1521 م

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 29-58

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ کورش هادیان


8. بررسی تاریخی و ارزیابی جریان ادبی اصفهان در قرن دوازدهم (از سقوط صفویه تا ظهور قاجار)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 25-44

مرتضی دهقان نژاد؛ لقمان دهقان نیری؛ سید احمد عقیلی