نویسنده = ملائی توانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
2. ملاحظاتی در مفهوم عدالتخانه (1324ه.ق / 1906م)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 113-130

علیرضا ملائی توانی