نویسنده = جعفری، علی اکبر
تعداد مقالات: 4
1. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-194

10.22108/jhr.2017.22092

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری


2. زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-52

عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری


3. نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-68

علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی