نقش و تأثیر شخصیت‌های ایرانی در کشمیر، با تکیه بر تواریخ محلی کشمیر و تذکره‌ها (قرن هشتم تا یازدهم هجری)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از موضوع‌های درخور پژوهش در بررسی تاریخ‌های محلی، ورود عناصر مسلمان به صحنه‌های فرهنگی کشمیر است. در این باره، از تذکره‌ها و منابع تاریخی شبه قاره، به ویژه تواریخ محلی فارسی قرون یازدهم و دوازدهم هجری، مطالب و نکات بدیع و ارزشمندی می‌توان به دست آورد. اسلام از قرن هشتم هجری، در منطقه کشمیر نفوذ کرد؛ با این حال، ویژگی‌های این سرزمین باعث شد که زمینه‌های ورود مهاجران ایرانی، برای تبلیغ شریعت اسلامی و معارف و آمیزه‌های عرفانی به خوبی فراهم شود. در این راستا، شیوه فعالیت‌های تبلیغی و معنوی شخصیت‌ها یا گروه‌های ایرانی تأثیرگذار در کشمیر، آن قدر مشهود و ملموس بوده است که اشتهار نام ایران صغیر برای کشمیر، با مسمّی و صحیح می‌نماید. محور اصلی پژوهش حاضر آن است که همه افراد و گروه‌های ایرانی مهاجر به این سرزمین، در دوره تاریخی موضوع بحث، در راستای فکر و اندیشه اعتقادی یکسانی نبوده‌اند؛ چون در برخی از مواقع، تعارض‌هایی در رویه و عملکرد اقدامات آنان مشهود است که می‌توان آن را بررسی کرد. نتیجه نهایی عملکرد آنان، سوق دادن کشمیر به فرهنگ ایرانی اسلامی، به ویژه زبان و ادب فارسی، بود. تبیین این موضوع، هدف اصلی پژوهش حاضر است. رهیافت پژوهشی مقاله آنکه شخصیت‌های ایرانی مهاجر به کشمیر که ذکر نام و اقدامات آنان در مقاله آمده است، نقش مؤثری در حوزه‌های سیاسی و ادبی و عرفانی این سرزمین داشتند و تأثیرگذاری آنان در این حوزه‌ها، بسیار چشمگیر بوده است. مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، با نگرش تاریخی به عملکرد نخبگان و گروه‌های ایرانی کشمیر، در محدوده تاریخی قرن هشتم تا یازدهم هجری، بر اساس تذکره‌ها و تواریخ محلی آنجاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Characters in Kashmir Based on Local History References of Kashmir and Tazkereh (from 8th to 11th Century)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Riahi
  • Asghar Montazerolghaem
Isfahan University
چکیده [English]

The role of Muslims in cultural changes in Kashmir can be investigated based on Persian local history references and Tazkereh in 11th and 12th century. Although the influence of Islam in Kashmir began since the 8th century, the capacities of this region concluded the arrival of Iranian immigrants and subsequently, it was provided the opportunity for the expansion of Islam and mythical thoughts. For this reason, Kashmir could be considered to be '' Iran Minor" as the result of the great impact of Iranian groups in this region. The present article argues that such groups had various thoughts and even contrast ones. The presence of such groups led to the dominance of Iranian – Islamic culture, remarkably Persian language and literature in Kashmir. This study endeavors to examine the effective role of Iranian immigrants to Kashmir in political and mythical fields in this region from 8th to 11th century based on references of local history and Tazkareh with descriptive- analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beyhaqi's Sadat
  • Beyhaqi's Sadat
  • : Kashmir
  • Mir Seyed ali Hamedani
  • Beyhaqi's Sadat
  • Persian Language
  • Shiite