دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

1. نقش گروه قرااوناس در تعاملات سیاسی و نظامی حکومت تیموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22108/jhr.2020.120523.1891

علیرضا ساریجلو؛ محسن بهرام نژاد


2. عوامل موثر براستقرار ورشد نظام آموزش نوین دریزد ازمشروطه تاپهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22108/jhr.2020.107306.1707

احمد بابایی زارچ؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ محمدحسن میرحسینی


3. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیت‌یابی حکومت حسن بن زید علوی (270-250 هـ.ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22108/jhr.2020.123120.1983

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


4. بررسی نقش سیاسی و نظامی پهلوانان درحکومت آل مظفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22108/jhr.2020.119566.1837

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد


5. بررسی تاثیر روش شناسی تاریخی قرآن بر اخبارالطوال و تاریخ یعقوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

10.22108/jhr.2020.121890.1944

عبدالرفیع رحیمی؛ اشکان غلامی