موضوعات = تاریخ معاصر ایران
تعداد مقالات: 111
1. بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jhr.2018.104890.1156

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


2. تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jhr.2019.116058.1682

علی رضا علی صوفی؛ محمدرضا عسکرانی؛ محمدرضا صادقی


6. تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-133

10.22108/jhr.2018.108832.1320

اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی


9. بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-17

10.22108/jhr.2017.103542.1117

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی


10. بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-97

10.22108/jhr.2018.104627.1150

ولی اله قهرمانی اصل؛ ناصر صدقی؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ شهرزاد ساسان پور


11. بررسی عملکرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه ‌پژوهی شیراز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-23

10.22108/jhr.2017.100486

مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری


12. تبیین نظام طبقه‌بندی اسناد و شواهد تاریخی در مطالعات میراث مسکونی اصفهان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-102

10.22108/jhr.2018.100465.0

مریم قاسمی سیچانی؛ آزاده حریری؛ بهنام پدرام


14. بررسی و تحلیل تجارت داخلی و خارجی سلطان‌آباد عراق (1324تا1360ق/1906تا1941م)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-99

10.22108/jhr.2018.106517.1228

مهدی جیریائی؛ حسین مفتخری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی


15. ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس عراق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-42

10.22108/jhr.2017.100479.0

نورالدین نعمتی؛ علیرضا الزیادی


17. بررسی کارکرد‌های تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-94

10.22108/jhr.2017.76384

عبدالله متولی؛ شبنم حسین آبادی فراهانی


20. رشد مناسبات اربابی و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان در دورۀ قاجار (با تأکید بر ایالت‌های شمالی ایران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 277-292

10.22108/jhr.2017.83592

زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر


21. بحران شلیل: بررسی علت‌ها و عوامل، تحلیل واکنش‌ها و پیامدها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 115-129

10.22108/jhr.2017.21786

غفار پوربختیار؛ حاتم موسایی


23. انجمن ملی اصفهان و فداییان مجلس در مشروﻃﮥ اول (1324تا1326ق/1906تا1908م)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 189-205

10.22108/jhr.2017.21790

محمدعلی رنجبر؛ نوراله عبداللهی


25. کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری ام‌اس در منطقه پیربکران (1345تا1395ش/1966تا2016م)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-113

10.22108/jhr.2017.21785

ولی الله مسیبی؛ علی اکبر جعفری؛ ابوالحسن فیاض انوش