موضوعات = تاریخ جهان
تعداد مقالات: 6
5. رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-26

فرج الله احمدی؛ ستاره اسلامی


6. عبور از گدروزیا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 55-66

رضا مهرافرین؛ سید رسول موسوی حاجی